پیام رئیس هیئت مدیره انجمن جوانان کارآفرین به مناسبت روز جوان

مدینه، شهري كه روزگاری از در و دیوار آن عطر معنویت به مشام می رسید، چنان گرفتار انحطاط اخلاقی گردید که آثار آن هرروز به صورت ناباورانه در حال رشد بود.
علی که به سبب بزرگتر بودن از دیگر پسران امام حسین(ع) به اکبر شهرت یافت، با این که در چنان دورانی قد کشیده بود و چنان که اراده می کرد، می توانست از منافع دنیوی برخوردار شود و به لذت های ماّدی سرگرم شود، اما او چنین نکرد و راه دیگری را برگزید تا جايي كه نام او در تاريخ با واژه جوان ماندگار شد.
جواني كه از بسياري از خواسته هاي جواني گذشت تا جامعه او به انحطاط نرود و بيش از هزار سال از آن روزگار مي گذرد .
نگارنده با دست به قلم شدن و نگاشتن متن فوق ياد عزيزاني مي افتد در تشكل جوانان كه با مقايسه رفتار آنها در اين روزگار سخت مي شود دريافت نمود كه از بسياري از داشته هاي خود گذشتند تا جامعه ايران بماند.
در ميان همه تشكل هاي اقتصادي امروز بيشتر از همه اين روز براي انجمن جوانان كارآفرين مهم است ،آنچنان كه از ماههاي گذشته همكاران هيئت مديره و اعضاي انجمن تلاش نمودند كه بزرگترين رويداد حوزه جوان و كارآفريني در كشور در چنين روزي رخ دهد اما آنچه به دليل مبارزه با ويروس كرونا از اين رويداد باقي ماند شايد فقط تشكر صميمانه و قلبي اينجانب از همه دست اندركاران اين رويداد باشدكه با همه تلاش ها و برنامه ها اصل آن محقق نشد.
هرچند كه متاسفانه شرايط كشورهاي جهان با شيوع ويروس كرونابه سمتي رفت كه تمامي فعاليت ها مختل گرديد كه انشااله با همت همه مردم از اين روزگار بحراني هم گذر مي كنيم.
امروز روز جوان است به همين جهت تبريك صميمانه عرض مي كنم خدمت تمامي همكاران و اعضاي محترم انجمن جوانان و سپاسگزاري كه در اين روزگار، سخت ترين فشارهاي اقتصادي را تحمل مي كنند، اما باز در راستاي مسووليت اجتماعي خود در مبارزه با ويروس كرونا نقش ايفا مي كنند.
رجا واثق دارم با همت همه مردم در آينده اي نزديك چرخ اقتصاد با سرعتي بيشتر به دست جوانان با نشاط و توانمند ايران عزيز خواهد چرخيد.

با آرزوی توفیق

علی محمدی تات

رئیس هیئت مدیره

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart