انجمن جوانان کارآفرین استان تهران به جمع حامیان مسابقه آینده پیوست

انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، فدراسیون نفت و انجمن مدیریت کیفیت ایران برگزار می کند.

آینده را خلق کنیم…

فراخوان شرکت در مسابقه آینده

بامحوریت:

آینده نفت در ایران

آینده مدیریت در ایران

آینده زیست بوم نوآوری در ایران

داستان خود را از طریق سایت مسابقه

www.futureprize.ir

تا 3 اسفند 98 برایمان ارسال کنید.

اعلام برگزیدگان: 11 اسفند 98 روز جهانی آینده.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart